Szukaj

Skrót Sejmowy - styczeń 20-21

Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich


Na ostatnim posiedzeniu Sejm powołał nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, który powinien zastąpić pełniącego tego obowiązki dotychczas Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą regulującą ten urząd, kadencja RPO trwa pięć lat, zwyczajowo na to stanowisko nie wybiera się dwukrotnie tej samej osoby. Jeden zapis ustawy jest natomiast dość szczególny, a mianowicie Art. 3. Pkt 6 stanowi, że “Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika”. I dokładnie z tego powodu Adam Bodnar, pomimo upływu jego kadencji we wrześniu 2020 r., pełni te obowiązki nadal.


Pierwsza kandydatka na to stanowisko pojawiła się na wiele miesięcy wcześniej, bowiem już 29 lipca Zuzanna Rudzińska-Bluszcz ogłosiła, że ma zamiar ubiegać się o to ten urząd. Była niezależną i oddolną, obywatelską kandydatką, a przez cały okres kampanii zwracała się o poparcie wszelkich organizacji pozarządowych, co do czasu posiedzenia styczniowego zaowocowało poparciem jej przez ponad 1200 fundacji, stowarzyszeń i innych NGO. Jej kandydatura wpłynęła oficjalnie do Sejmu już 6 sierpnia, lecz od początku było wiadomo, że może nie spotkać się z aprobatą partii rządzącej, gdyż od 2015 r. jest współpracownicą Adama Bodnara w Biurze RPO na stanowisku koordynatorki ds. strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu jej kandydatura była już parokrotnie negatywnie zaopiniowana na sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz odrzucona większością głosów przez Sejm. Pełen opis kandydatki można znaleźć tutaj:


Kolejnym kandydatem wysuniętym 19 grudnia 2020 r. przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederację był Robert Gwiazdowski. Jest znany jako komentator gospodarczym i politycznym. Z zawodu jest adwokatem i doradcą podatkowym. Zgłoszony został w momencie gdy były już przesłanki mówiące o tym, że pojawi się niedługo kandydat partii rządzącej. W związku z tym scenariusz, w którym mógłby on objąć urząd był mało prawdopodobny od samego początku. Pełen opis kandydatury Roberta Gwiazdowskiego:


Ostatnim kandydatem, tym razem wysuniętym przez partię rządzącą, był Piotr Wawrzyk. Jest to obecny działacz Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł na Sejm obecnej kadencji, który uzyskał mandat startując z list swojej partii w 2019 roku. Jest politologiem i wykładowcą akademickim. Pełen opis jego osoby można znaleźć tutaj:


Finalnie przebieg głosowania wyglądał następująco. Najpierw kandydatura Roberta Gwiazdowskiego została odrzucona przewagą 383 głosów przeciw do 38 za (27 wstrzymujących). Przeciw głosował niemal cały klub PiS, kluby KO i Lewicy. Następnie kandydatura Zuzanny Rudzińskiej Bluszcz została odrzucona 247 głosami przeciw do 204 głosów za (3 wstrzymujące). Przeciw były kluby PiS i Konfederacji. Wreszcie uchwała nad powołaniem Piotra Wawrzyka przeszła głosami 233 głosów za, przy 219 przeciw i 1 wstrzymującym. Poparł go niemal cały klub PiS i 1 poseł KO oraz 1 niezależny.


Linki:


Obecnie uchwała dotycząca powołania Piotra Wawrzyka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich została skierowana do Senatu.


Internet obiegło zdjęcie, gdy po udanym głosowaniu Piotr Wawrzyk ściska w podzięce rękę prezesa partii PiS - Jarosława Kaczyńskiego. Podniosły się komentarze, jakoby był to najlepszy dowód na jego przyszłą niezależność w trakcie pełnionego urzędu.


Fot.: Adam Chełstowski / Forum


Do wyniku głosowania odniosło się również wiele organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International Polska, która w swoich mediach społecznościowych udostępniła grafikę z cytowaniem fragmentu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 grudnia 1993 r., który brzmi: “Do prawidłowego wykonywania zadań Rzecznika [Praw Obywatelskich] kluczowe znaczenie ma, aby osoba sprawująca to stanowisko bezstronnością i niezależnością.Projekt uchwały ws. zatrzymania Aleksieja Nawalnego

Uchwała ws. zatrzymania Aleksieja Nawalnego


Uchwały Sejmu to akty wyrażające wolę Sejmu o treści normatywnej lub zawierającej indywidualne rozstrzygnięcia. Mogą służyć m.in. do zaprezentowania stanowiska, jakie posłowie zajmują w danej sprawie. Uchwała dotycząca Aleksieja Nawalnego potępia zatrzymanie go przez władze Rosji. Zwraca uwagę na to, że rosyjskie władze prześladują własne społeczeństwo oraz stosują wobec nich represje. Posłowie wyrażają w niej podziw dla niezłomnej postawy Nawalnego, wzywają władze Federacji Rosyjskiej do zaprzestania represji i uwolnienia zatrzymanych oraz do przeprowadzenia obiektywnego śledztwa w sprawie próby otrucia Aleksieja.

Niezwłocznie przystąpiono do drugiego czytania oraz do głosowania. Za było 438 posłów, 1 osoba była przeciw (Janusz Korwin-Mikke) oraz 1 poseł wstrzymał się (Dobromir Sośnierz). Uchwała w sprawie zatrzymania Aleksieja Nawalnego została więc podjęta.


Szczegóły głosowania:

Uchwała:


Zmiany w Kodeksie Drogowym

Projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym


Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o ruchu drogowym, która wprowadza kilka istotnych zmian, z którymi powinien zapoznać się każdy kierowca. Ustawa planowo ma wejść w życie wraz z początkiem czerwca bieżącego roku.


Głównym celem ustawy jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Zmiany dotyczące pierwszeństwa, używania smartfonów na pasach oraz surowsze ograniczenie prędkości mają temu zapobiec. Według danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w samym 2019 r. było 6887 wypadków ofiarami wśród pieszych na przejściach na pasach. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, nastąpią cztery główne zmiany.


  1. Pierwsza dotyczy kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych. Uaktualniony tekst ustawy brzmi: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.”

  2. Dużą nowością jest wprowadzenie kar za używanie przez pieszych smartfonów i innych urządzeń mobilnych podczas przechodzenia przez pasy. Od teraz będzie to wykroczenie, za które łamiący przepisy może otrzymać mandat.

  3. Istotna zmiana dotyczy również ograniczeń prędkości. Od tej pory, dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym będzie wynosić 50 km/h w ciągu całej doby. Wcześniej w godzinach nocnych (między 23 a 5), dopuszczalna prędkość wynosiła 60 km/h.

  4. Ostatnia z uchwalonych nowości to zakaz jazdy “na zderzaku”. Określa on wymagany odstęp, jaki należy zachować, jadąc na autostradzie i drodze ekspresowej. "Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę”. Oczywiście przepis nie ma zastosowania przy wyprzedzaniu.


Głosy z Sejmu

Większość posłów jednomyślnie poparła nowelizacji ustawy. “Chcę na końcu podkreślić, iż zarówno podkomisja, jak i Komisja Infrastruktury, która następnie rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji, która przepracowała te projekty, przyjęły ostateczny tekst sprawozdania, który państwo macie, jednogłośnie” – zaznaczył poseł sprawozdawca z ramienia Komisji Infrastruktury, Jerzy Polaczek (PiS).


Nowy projekt bardzo entuzjastycznie podsumowywał Poseł Michał Szczerba z KO: "To jest pewien standard, po którego spełnieniu, można powiedzieć, wchodzimy do wspólnoty krajów europejskich, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, jeśli chodzi o zabezpieczenie praw pieszych”.


Dobromir Sośnierz z Konfederacji, wytykał politykom hipokryzję, zarzucając, że “obecnie przepisy są oderwane od rzeczywistości”. Wskazywał on na “niewspółmierne obarczanie obowiązkami kierowców”.


Posłowie Lewicy głosowali za projektem, a posłanka Agnieszka Dziemianowicz- Bąk postulowała kolejne zmiany w tym zakresie: “Popieramy zaproponowane przez rząd rozszerzenie pierwszeństwa dla pieszych przechodzących przez przejście. Ale jest to zmiana dalece niewystarczająca, co więcej, jest to zmiana, która tak naprawdę wyłącznie podnosi prawo już obowiązujące na mocy rozporządzenia do rangi ustawy”.


Przebieg głosowania

Projekt poparła większość klubów i kół poselskich. Z wyjątkiem posłów Konfederacji, którzy prawie jednomyślnie głosowali przeciw przyjęciu zmian. “Za” głosowało 423 posłów. Projekt wpłynął do sejmu w listopadzie 2019 r. Po trzech czytaniach w Sejmie i dwóch sprawozdaniach Komisji Infrastruktury, ustawa została uchwalona 21 stycznia 2021 r. i została skierowana do Prezydenta.


Głosowanie:

Tekst ustawy:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury:

Artykuł z wypowiedziami Ministra Infrastruktury:


Czternasta emerytura

Rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów


Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a drugie oraz trzecie na minionym posiedzeniu Sejmu. Projekt określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz zasady jego wpłaty, czyli tzw. „czternastej emerytury”. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie otrzyma około 9,1 mln osób. Wypłata odbywać się będzie na podobnych zasadach jak w przypadku trzynastej emerytury, a dodatkowego świadczenia osoby uprawnione mogą spodziewać się w listopadzie tego roku.

Projekt został przegłosowany 420 głosami za. Przeciw było 19 posłów, a 12 wstrzymało się. Ustawę przekazano do Senatu.


Projekt:

Szczegóły głosowania:


Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Stambulskiej

Rządowy projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Projekt ustawy zawiera zaktualizowane zastrzeżenia, które Polska zgłosiła do Konwencji Stambulskiej w 2015 r. Zdecydowana większość z nich dotyczy zmian w prawie krajowym. Inne dotyczą przedłużenia terminów, które są konieczne do wszczęcia postępowań. Najistotniejszą zmianą jest jednak to, że Polska nie będzie miała obowiązku wszczynania postępowania z urzędu w zakresie "drobnych przestępstw" wyczerpujących znamiona przemocy fizycznej.

Wyniki głosowania

Za przyjęciem poprawki zagłosowało 426 posłów, głosów “przeciw” było tylko trzech, a 10 posłów wstrzymało się od głosu. Prawie wszyscy posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosu, ponieważ klub stoi na stanowisku, że Konwencję Stambulską należy wypowiedzieć w całości.


Co dalej z ustawą?

Ustawa została podpisana przez prezydenta, a weszła w życie 21 stycznia.


Linki:


Ustawa budżetowa 2021

Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2021


Najważniejsza ustawa roku zakłada przychody państwa rzędu 404 484 028 tys. zł przy wydatkach sięgających 486 784 028 tys. zł. Jednocześnie ustala się deficyt nieprzekraczający 82 300 000 tys. zł. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 5 259 zł. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,8%.


Projekt ustawy o budżecie Polski na rok 2021 wpłynął do Sejmu 30 września 2020 roku. Po I czytaniu został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, która zgłosiła 602 poprawki mniejszości. Po drugim czytaniu podjęto decyzję o ponownym skierowaniu do prac ww. komisji. Komisja zdecydowała o przyjęciu części poprawek.


Wyniki głosowania nad ustawą

Ustawa przeszła z 234 głosami “za”. Przeciw było 220 posłów na sali, a jedna osoba się wstrzymała. Przeciw była głównie opozycja.


Co dalej z ustawą?

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.


Linki: